Zmluvy 2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2020

Zmluvy uzavreté v roku 2020
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Peter Terifaj
Zámena parciel
8.1.2020
7.1.2020

VIJOFEL trade s.r.o
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
23.1.2020
22.1.2020

innogy Slovensko, s.r.o.
Úprava dohodnutých podmienok
1.2.2020
30.1.2020

EUROTREND, n. o.
Poskytovanie fin. príspevku
4.2.2020
3.2.2020

Marek Sirotňák - počítačové služby
Zabezpečenie podpory a služieb v oblasti IT
6.2.2020
5.2.2020

Ateliér Urbeko, s.r.o.
Zmeny a doplnky č. 1 v Územnom pláne obce Lúčka
7.2.2020
6.2.2020

Ľubomír Ludvik WINDOORS
Vzájomná spolupráca pri nakladaní s určenými zložkami kom. odpadov
11.2.2020
10.2.2020

Senior residence
Poskytnutie fin. príspevku
11.2.2020
10.2.2020
ZD2020/KE
ESPIK Group s.r.o.
Odvoz použitých jedlých olejov a tukov
27.2.2020
27.2.2020
SZ2020/KE
ESPIK Group s.r.o.
Odber odpadu: VŽP, materiál kategórie 3 „ kuchynský odpad“, z prevádzky Držiteľa odpadu pod kódom 20 01 08
27.2.2020
27.2.2020

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dodávky potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru podľa objednávky
13.3.2020
12.3.2020
320 0391
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie pre DHZ
19.3.2020
18.3.2020
NZ9915/2020
Vlastníci pozemkov
Odkúpenie pozemkov
16.4.2020
15.4.2020
SS/3/2020
Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčka v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2020
30.4.2020
29.4.2020

Eva Kažová
Predaj pozemku
5.5.2020
4.5.2020

CBR s. r. o.
Úprava zmluvnej ceny a platobných podmienok
6.5.2020
5.5.2020

Obce z regiónu hornej Torysy
Založenie združenia
27.2.2020
6.5.2020

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lipany
Kúpa pozemku
13.5.2020
12.5.2020

Ing. Jarmila Stopková
Audit účtovnej závierky, súladu výročnej správy a audit hospodárenia
28.5.2020
27.5.2020
VK/20/03/078
KOMENSKY, s.r.o.
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
23.3.2020
16.6.2020

F.M.RECYKLING s.r.o.
Vykonávanie zberu a výkupu papiera firmou F.M.RECYKLING s.r.o. na celom území Obce Lúčka
15.7.2020
14.7.2020

Mesto Lipany
Spoločné obstarávanie na predmet zákazky "Nakladanie s komunálnym odpadom..."
11.6.2020
20.7.2020

SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Poskytnutie dotácie

22.7.2020
1357/VSD/2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zriadeníe vecného bremena kvôli umiestneniu elektro-energetického zariadenia

9.9.2020
825/2020/DPR
Prešovský samosprávny kraj
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

9.9.2020

3W Slovakia, s.r.o.
Poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
3.10.2020
2.10.2020

Marius Pedersen, a.s
Poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
13.10.2020
12.10.2020
14/2020-ÚP
STANIM, s.r.o.
Vykonávanie činnosti spojenej s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie
16.10.2020
15.10.2020

M. Guľaša, M. Plavčan, Bc. A Guľašová
Predaj pozemku
23.10.2020
22.10.2020

Slovak Telekom, a.s.
Zmena viazanosti
11.11.2020
10.11.2020
20/37/010/92
ÚPSVaR Prešov
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
25.8.2020
12.11.2020
20/37/012/279
ÚPSVaR Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácnosti (pomoc v hm. núdzi)
25.8.2020
12.11.2020
LU-2020/282-OCU
Jozef Darák
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Lúčka
28.11.2020
27.11.2020
KRHZ-PO-VO-444-013/2020
Slovenská republika, zastúpená MV SR
Bezplatný prevod vlastníctva špeciálneho vozidla značky IVECO
30.10.2020
30.11.2020

SR - Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke (437 kB, pdf)
Koncové zariadenie a SIM karty

30.11.2020
20/37/010/215
ÚPSVaR Prešov
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

2.12.2020
20/37/012/486
ÚPSVaR Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácnosti (pomoc v hm. núdzi)

2.12.2020
LU-2020/285-OCU
Senior residence
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčka v termíne od 01.01.2021 do 31.12.2021.
5.12.2020
4.12.2020
1182/2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku.
16.12.2020
16.12.2020

Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt,
ARCH. ŠTÚDIO AMP
Zmluva o dielo (373 kB, pdf)
Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Sanácia krovu a zateplenie budovy základnej školy“
29.12.2020
28.12.2020

Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt,
ARCH. ŠTÚDIO AMP
V článku 7 sa ruší :znenie vety v odsek 7.1. za písmenom „b“. Ruší a vypúšťa sa celé znenie podľa bodu 7.2 a podľa bodu 7.3 pôvodnej zmluvy a upravuje sa poradie jednotlivých odsekov
29.12.2020
28.12.2020
2407660194
Generali Poisťovňa, a. s.
Poistenie stavieb
30.12.2020
29.12.2020

WI-NET s.r.o.
Zmena podľa dohody
31.12.2020
30.12.2020
Návrat na obsah