Voľby - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Voľby

Informácie o voľbách
Referendum - sobota 21. januára 2023
Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023 v čase od 07.00 do 22.00 hod. Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/362/20221104


V referende budú voliči rozhodovať o otázke:

Súhlasíte s  tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej  republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady  Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

-  v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s  touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia  Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

-  v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3  a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom  skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl.  86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n)  uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady  Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje  sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú  tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej  rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.


  • Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 25. mája 2019
Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16. a 30. marca 2019
Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018
Zvolení kandidáti:
Počet hlasov:
Starosta obce :

Vladimír Murcko, Kresťanskodemokratické hnutie
188
Poslanci:

Andrej Darák, Kresťanskodemokratické hnutie
164
Štefan Hurajt, Kresťanskodemokratické hnutie
131
Marcela Mizeráková, MUDr., Kresťanskodemokratické hnutie
124
Mikuláš Michalco, Kresťanskodemokratické hnutie
119
Marián Duráň, Kresťanskodemokratické hnutie
115
Daniela Mišenková, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
112
Jana Štieberová, Mgr., Nezávislý kandidát
112
Návrat na obsah