Symboly obce - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Symboly obce

Erb obce
Vlajka obce
V modrom poli štítu je vyobrazený strieborný (biely) kostol so štyrmi vysokými poloblúkovými oknami a rovnakou bránou vo farbe štítu, so zlatým krížom na veži a na konci strechy, vľavo od kostola stojací ďalší zlatý (žltý) latinský kríž.

Obecná pečať
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1860 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5:Altenburger Pecsétgyüjteménye). Na pečati s kruhopisom HARCSÁRLUCSKA PECSÉTJE 1860 (Pečať Lúčky 1860) je vyobrazený kostol s vežou a krížom, vpravo od neho samostatne stojaci kríž. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek tohto znamenia, bolo odporúčane, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Lúčka po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.
Vlajka obce Lúčka pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej. Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Lúčka sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou L-124/2000.
Slávnostné posvätenie obecných symbolov sa konalo v nedeľu 29. júla 2001 počas odpustovej slávnosti v kostole sv. Anny. Svätiteľom bol dôstojný pán kanonik ThDr. Pavol Dráb, dekan pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Návrat na obsah