Archív oznamov 2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2020

Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2020, ktoré už nie sú  aktuálne
Oprava turistického prístrešku


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou alebo materiálom k oprave turistického prístrešku.
Informácia o regionálnom príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 

Obec Lúčka získala v rámci projektu "Rozvoj a podpora ľudských zdrojov – integrácia, vzdelávanie, tréningy, poradenstvo, na partnerskej spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov" regionálny príspevok Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 10 000,00 €. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie ,,Sanácia krovu a zateplenie budovy základnej školy“ v obci Lúčka v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov. Aktivita B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania.
Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí originálna informácia.
(17.12.2020)
Základná škola - obnovenie prezenčnej formy vzdelávania
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že:

  • žiaci  1. a 4. ročníka Základnej školy v Lúčke pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania od 15.12.2020.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 11. decembra 2020
Starosta obce zvoláva pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Základná škola - dištančné vzdelávanie
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 30.11.2020 do odvolania.
Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19
V meste Sabinov bolo zriadené mobilné odberné miesto na antigénové testy. Bude slúžiť všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť dať pretestovať a zistiť tak svoj aktuálny zdravotný stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto odberná jednotka je zriadená pri Poliklinike v Sabinove na ulici SNP 1. Odberný tím pracuje od pondelka do piatka od 7:00 do 12:00. Nasledovať bude 30 minútová prestávka. Po nej bude odberné miesto otvorené od  12:30 do 15:30. Táto služba bude občanom k dispozícii v pracovných dňoch.
Základná škola - forma vzdelávania od 7. decembra 2020
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že:

  • žiaci 2. ročníka a 3. ročníka Základnej školy v Lúčke pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania od 07.12.2020.
  • žiaci 1. ročníka a 4. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania do odvolania.
Oznam - kompostovanie a verejný vodovod
Oznamujeme Vám, že v najbližších dňoch navštívia poslanci obecného zastupiteľstva Vaše domácnosti za účelom podpísania čestného prehlásenia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu a aby zistili záujem občanov o napojenie sa na verejný vodovod.

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje právnickým osobám (obciam a mestám) a fyzickým osobám (chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpení majiteľom/držiteľom) opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chove ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Podrobné informácie získate z nasledujúcich príloh:
Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 sa uskutoční v našej obci druhé kolo celoplošného testovania na COVID 19 v areáli obecného úradu. Do Vašich domácnosti boli pred prvým kolom doručené oznámenia s odporúčaným časom zúčastnenia sa na odbere podľa súpisných čísel. Prosíme všetkých obyvateľov, aby dodržali odporúčaný čas z prvého kola testovania, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce Lúčka, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. Úplný oznam sa zobrazí kliknutím na logo VSD.
Verejná vyhláška: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - vyvesené 3.11.2020
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe doručenej žiadosti oznamuje začatie prerokovania dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov, ktorej spracovateľom je ESPRIT, s.r.o., Banská Bystrica. Písomné stanovisko k predmetnej dokumentácii je potrebné doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto listu. Plné znenie vyhlášky sa zobrazí kliknutím na logo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“
Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.
Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení spoluobčania, v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID-19. Testovať sa bude v časoch 7:00-12:00, 13:00-18:00 a 19:00-21:30 v areáli obecného úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia.
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
S platnosťou od 22.10.2020 vrátane Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77, odvoláva dočasné prerušenie štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu, teda prevádzka materskej školy je opäť obnovená.
Informácia pre chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných, že vzhľadom na šírenie afrického moru sú povinní registrovať svoj chov. Podrobné informácie získate zo "žiadosti o súčinnosť".
Dočasné uzatvorenie materskej školy
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Prešove a v súlade s Manuálom opatrení pre materské školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces od 9. 10. 2020 do odvolania.

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Lúčka/ - zverejnené 9. októbra 2020
Obec Lúčka oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Lúčka/. Celé oznámenie sa zobrazí kliknutím na obecný erb.
Regionálna tlačová správa
Štatistický úrad SR, Odbor informatiky, registrov a informačných služieb požiadal obce o zverejnenie reg. tlačovej správy týkajúcej sa prebiehajúceho sčítania. Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí tlačová správa.
Slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021
Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 9.00 hod v Základnej škole Lúčka.
Vstup do budovy školy s rúškom!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - regionálna tlačová správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky požiadal samosprávy o zverejnenie regionálnej tlačovej správy o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Kliknutím na logo úradu sa zobrazí tlačová správa.
Pripomienky k cestovnému poriadku SAD
Oznamujeme občanom, že môžu podávať pripomienky, požiadavky resp. návrhy k tvorbe cestovného poriadku spoločnosti SAD Prešov.
Pripomienky môžete podávať do 10.8.2020 osobne na Obecnom úrade v Lúčke alebo elektronicky na emailovej adrese obec@obeclucka.sk
Zámer odpredaja nehnuteľnosti - vyvesené 14.7.2020
V súlade s §9a, ods. 8 písm e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov OBEC LÚČKA ZVEREJŇUJE zámer odpredaja nehnuteľnosti. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí plné znenie oznamu.

Výberové konanie - Poloma
Obec Poloma vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Poloma č. 26, 082 73 Šarišské Dravce. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 22. júna 2020
Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Pre viac informácií kliknite na logo enviroportálu.
Výberové konanie
Mesto Lipany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Školskej jedálne, Komenského 14, 082 71 Lipany s predpokladaným nástupom 1. septembra 2020. Pre viac informácií kliknite na mestský erb.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 9.10.2020
Starosta obce zvoláva štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 9. októbra 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Pokyny pre dochádzku detí do materskej školy
Milí rodičia, už o pár dní – 1. júna sa opäť otvoria brány našej materskej školy. Podobne ako v iných inštitúciách budete musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia, striktne dodržiavať vydané pokyny, ktoré sú v súlade s nariadením vlády a hlavným hygienikom SR a ktoré sú prispôsobené podmienkam našej MŠ. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste si pozorne prečítali všetky pokyny uvedené  v prílohe a zároveň sa týmito pokynmi aj riadili. Ak máte možnosť vytlačte si prílohy  č. 2 a č. 6 a prineste už vypísané do MŠ, aby ste sa nezdržiavali. Kto si ich nemôže vytlačiť, vypíše ich až v MŠ. Prílohu č. 6 budete vypisovať každý deň, dátum a podpis. Jedno tlačivo Vám postačí na celý týždeň. Ďakujeme za pochopenie.
               Pokyny upravujúce podmienky MŠ                  Príloha č. 2                  Príloha č. 6
Technická kontrola traktorov a prívesov
Firma STK CONTROL, spol. s r. o., Budovateľská 38, Prešov, oznamuje majiteľom farmárskych traktorov, že v sobotu 11. júla 2020 sa v priestoroch farmy Kamenica uskutoční technická kontrola traktorov a prívesov. Žiadame záujemcov, aby sa prihlásili na Obecný úrad Kamenica do 2. júla 2020 na tel. čislach 051/4573 121 a 051/4573 131.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 10. júla 2020
Starosta obce zvoláva trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 10. júla 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Zápis detí do materskej školy
                                                     Vážení rodičia !
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v MŠ Lúčka môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne /bez prítomnosti detí/ v budove MŠ v určenom termíne riaditeľkou MŠ a to dňa:
28. mája 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
29. mája 2020 od 14.00 do 16.00 hod.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou prihlášky, sa nebude vyžadovať. Prihláška je k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete hneď pri zápise.
Mgr. Jana Gladišová
riaditeľka MŠ
Prerušenie dodávky elektriny - 19. mája 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že 19. mája 2020 od 12:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 17 po č.d. 102, č.d. 165, 172, 179, 198, 199, 201 a 212.
Zmena v premávke autobusovej dopravy
Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
                                                  Vážení rodičia!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Lúčka na školský rok 2020/2021 môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne (bez prítomnosti detí) v budove ZŠ Lúčka s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, a to dňa:       
21. apríla 2020 (utorok) od 10.00 do 12.00 hod.
Prihláška je  k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete pri zápise.
 Mgr. Martina Kožušková
riaditeľka školy
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 24. apríla 2020
Starosta obce zvoláva dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2020 o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Prerušenie autobusovej dopravy na území PSK počas trvania Veľkonočných sviatkov
Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.
Mimoriadny cestovný poriadok
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v upravenom prázdninovom režime.
Kliknutím na logo PSK sa zobrazí cestovný poriadok.
Oznam o prerušení dodávky elektriny - 16. a 18. marca 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny:

  • 16. marca 2020 od 08:20 hod. do 15:30 hod. - úsek od č.d. 74 po č.d. 90 a č.d. 198 a 212,

  • 18. marca 2020 od 08:10 hod. do 16:30 hod. - úsek od č.d. 16 po č.d. 101, č.d. 165, 167, 172, 176, 186, úsek od č.d. 190 po č.d. 198, úsek od č.d. 201 po č.d. 209, obecný úrad, materská a základná škola, cintorín, klub dôchodcov
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,

                         Odporúčania       Odporúčania 2     Prevencia
Výsledky parlamentných volieb 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú  konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

                          Vzor žiadosti o voľby poštou        Poučenie k voľbe poštou

Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:
1. voľbu poštou,
2. hlasovací preukaz
zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu obec@obeclucka.sk.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu obec@obeclucka.sk.
Chrípkové prázdniny - od 18.2. do 21.2.2020
Základná škola Lúčka oznamuje rodičom žiakov, že v dňoch od 18.2. - 21.2.2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti vyhlásené pre žiakov chrípkové prázdniny.
Zámer odpredaja nehnuteľností - vyvesené 10. februára 2020
V súlade s §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov obec Lúčka zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľností.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 31. januára 2020
Starosta obce zvoláva jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 13. januára 2020
Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 8.1.2020 Okresnému úradu Prešov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Verejnost' môže podl'a § 12 ods. 2 zákona doručit' písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnoteni strategického dokumentu. Adresa úradu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-imobility-
presovskeho-samospravneho-kraja . Konzultácie podl'a § 63 zákona je možné uskutočniť'v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termin konzultácie odprúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv,sk).
Pre zobrazenie originálneho listu kliknite na logo Enviroportálu.
Pozvánka na verejnú diskusiu - nedeľa 5. januára 2020
V nedeľu 5.1.2020 o 15:00 hod. Vás pozývame na stretnutie do sály kultúrneho domu v Lúčke, kde sa uskutoční verejná diskusia ohľadom zmeny Územného plánu obce Lúčka.
                             Starosta a poslanci obce Lúčka
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 7. januára 2020
Starosta obce zvoláva desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 7. januára 2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Návrat na obsah