Archív oznamov 2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2020

Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z  nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže  boli zverejnené pri  určitej príležitosti
Technická kontrola traktorov a prívesov
Firma STK CONTROL, spol. s r. o., Budovateľská 38, Prešov, oznamuje majiteľom farmárskych traktorov, že v sobotu 11. júla 2020 sa v priestoroch farmy Kamenica uskutoční technická kontrola traktorov a prívesov. Žiadame záujemcov, aby sa prihlásili na Obecný úrad Kamenica do 2. júla 2020 na tel. čislach 051/4573 121 a 051/4573 131.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 10. júla 2020
Starosta obce zvoláva trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 10. júla 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného a stavebného konania - vyvesené 6. apríla 2020
Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (výstavba rodinného domu). Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Zápis detí do materskej školy
                                                     Vážení rodičia !
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v MŠ Lúčka môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne /bez prítomnosti detí/ v budove MŠ v určenom termíne riaditeľkou MŠ a to dňa:
28. mája 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
29. mája 2020 od 14.00 do 16.00 hod.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou prihlášky, sa nebude vyžadovať. Prihláška je k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete hneď pri zápise.
Mgr. Jana Gladišová
riaditeľka MŠ
Prerušenie dodávky elektriny - 19. mája 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že 19. mája 2020 od 12:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 17 po č.d. 102, č.d. 165, 172, 179, 198, 199, 201 a 212.
Zmena v premávke autobusovej dopravy
Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
                                                  Vážení rodičia!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Lúčka na školský rok 2020/2021 môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne (bez prítomnosti detí) v budove ZŠ Lúčka s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, a to dňa:       
21. apríla 2020 (utorok) od 10.00 do 12.00 hod.
Prihláška je  k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete pri zápise.
 Mgr. Martina Kožušková
riaditeľka školy
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 24. apríla 2020
Starosta obce zvoláva dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2020 o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Prerušenie autobusovej dopravy na území PSK počas trvania Veľkonočných sviatkov
Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.
Mimoriadny cestovný poriadok
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v upravenom prázdninovom režime.
Kliknutím na logo PSK sa zobrazí cestovný poriadok.
Oznam o prerušení dodávky elektriny - 16. a 18. marca 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny:

  • 16. marca 2020 od 08:20 hod. do 15:30 hod. - úsek od č.d. 74 po č.d. 90 a č.d. 198 a 212,

  • 18. marca 2020 od 08:10 hod. do 16:30 hod. - úsek od č.d. 16 po č.d. 101, č.d. 165, 167, 172, 176, 186, úsek od č.d. 190 po č.d. 198, úsek od č.d. 201 po č.d. 209, obecný úrad, materská a základná škola, cintorín, klub dôchodcov
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,

                         Odporúčania       Odporúčania 2     Prevencia
Výsledky parlamentných volieb 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú  konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

                          Vzor žiadosti o voľby poštou        Poučenie k voľbe poštou

Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:
1. voľbu poštou,
2. hlasovací preukaz
zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu obec@obeclucka.sk.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu obec@obeclucka.sk.
Oznámenie o uložení listovej zásielky do vlastných rúk - vyvesené 24. februára 2020
Obec  Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom Obec  Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Chrípkové prázdniny - od 18.2. do 21.2.2020
Základná škola Lúčka oznamuje rodičom žiakov, že v dňoch od 18.2. - 21.2.2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti vyhlásené pre žiakov chrípkové prázdniny.
Zámer odpredaja nehnuteľností - vyvesené 10. februára 2020
V súlade s §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov obec Lúčka zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľností.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 31. januára 2020
Starosta obce zvoláva jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 13. januára 2020
Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 8.1.2020 Okresnému úradu Prešov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Verejnost' môže podl'a § 12 ods. 2 zákona doručit' písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnoteni strategického dokumentu. Adresa úradu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-imobility-
presovskeho-samospravneho-kraja . Konzultácie podl'a § 63 zákona je možné uskutočniť'v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termin konzultácie odprúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv,sk).
Pre zobrazenie originálneho listu kliknite na logo Enviroportálu.
Pozvánka na verejnú diskusiu - nedeľa 5. januára 2020
V nedeľu 5.1.2020 o 15:00 hod. Vás pozývame na stretnutie do sály kultúrneho domu v Lúčke, kde sa uskutoční verejná diskusia ohľadom zmeny Územného plánu obce Lúčka.
                             Starosta a poslanci obce Lúčka
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 7. januára 2020
Starosta obce zvoláva desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 7. januára 2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
27.08.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah