Archív oznamov 2019 - 2. časť - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2019 - 2. časť

Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2019, ktoré už nie sú aktuálne
Dotazník - prímestská autobusová doprava na území PSK
Prešovský  samosprávny kraj zverejnil dotazník, ktorý má slúžiť na spoznanie názorov, požiadaviek a spokojnosti občanov cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. Kliknutím na logo PSK sa otvorí dotazník v novom okne.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 11. decembra 2019
VZN č. 3/2019 - vyvesené 12. decembra 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí VZN v plnom znení.
VZN č. 2/2019 - vyvesené 12. decembra 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí VZN v plnom znení.
Starosta obce zvoláva deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Spomienkový pochod za obete tragických nehôd v križovatke ciest I/68 – III/3188
Združenie obcí hornej Torysy oznamuje verejnosti, že v piatok 6. decembra 2019 organizuje Spomienkový pochod za obete tragických nehôd v križovatke ciest I/68 – III/3188 a železničného priecestia v Rožkovanoch.
Pochod sa uskutoční v Červenici pri Sabinove na poslednom priechode pre chodcov na štátnej ceste I/68, v smere na obec Rožkovany v čase od 14.30 hod. do 15.00 hod.
Pre viac informácií kliknite na logo združenia.
Aktualizované - usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

                                                                 Aktualizovaná stránka ŠVPS SR

                          Usmernenie registrácie     Usmernenie graficky     Príloha č. 1     Príloha č. 2
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vyvesené 21. novembra 2019
Návrh VZN č. 3/2019 - vyvesené 21. novembra 2019
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí návrh VZN v plnom znení.
Návrh VZN č. 2/2019 - vyvesené 21. novembra 2019
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí návrh VZN v plnom znení.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 15. novembra 2019
Starosta obce zvoláva ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Výkup papiera - piatok 15. novembra 2019
Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v piatok 15.11.2019 od 7:30 do 8:30 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.
Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.
Verejná vyhláška - vyvesené 15. novembra 2019
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom obec Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna vyhláška.
Verejná vyhláška - vyvesené 11. novembra 2019
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje, že Pavol STEDINA, trvale bytom obec Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna vyhláška.
Verejná vyhláška
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ohlasovňa pobytu Obec Lúčka na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. Z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov zrušíla trvalý pobyt občanovi dňom 29.10.2019. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zber obnoseného šatstva
Obec Lúčka organizuje zber šatstva 10. októbra až 14. októbra 2019. Šatstvo môžete odovzdať v úradných hodinách na obecnom úrade. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Verejná vyhláška - vyvesené 1. októbra 2019
Obec Lúčka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a stavbu povoľuje.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (výstavba rodinného domu). Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Verejná vyhláška - vyvesené 27. septembra 2019
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom obec Lúčka má v kancelárii Obcného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna vyhláška.
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.
VZN č. 1/2019 - vyvesené 27. júna 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí VZN v plnom znení.
Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                 
Návrat na obsah