Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021
Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 9.00 hod v Základnej škole Lúčka.
Vstup do budovy školy s rúškom!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - regionálna tlačová správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky požiadal samosprávy o zverejnenie regionálnej tlačovej správy o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Kliknutím na logo úradu sa zobrazí tlačová správa.
Pripomienky k cestovnému poriadku SAD
Oznamujeme občanom, že môžu podávať pripomienky, požiadavky resp. návrhy k tvorbe cestovného poriadku spoločnosti SAD Prešov.
Pripomienky môžete podávať do 10.8.2020 osobne na Obecnom úrade v Lúčke alebo elektronicky na emailovej adrese obec@obeclucka.sk
Zámer odpredaja nehnuteľnosti - vyvesené 14.7.2020
V súlade s §9a, ods. 8 písm e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov OBEC LÚČKA ZVEREJŇUJE zámer odpredaja nehnuteľnosti. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí plné znenie oznamu.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - vyvesené 1. júla 2020
Rozhodnutie stavebného úradu o povolení stavby „Rodinný dom“, na  pozemku parc. č. KN-C 535/7, 552/3, katastrálne územie Lúčka sa podľa § 39a  ods.4 a § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí plné znenie.
Výberové konanie - Poloma
Obec Poloma vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Poloma č. 26, 082 73 Šarišské Dravce. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 22. júna 2020
Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Pre viac informácií kliknite na logo enviroportálu.
Výberové konanie
Mesto Lipany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Školskej jedálne, Komenského 14, 082 71 Lipany s predpokladaným nástupom 1. septembra 2020. Pre viac informácií kliknite na mestský erb.
Verejná vyhláška - prerušenie konania - vyvesené 11. júna 2020
Oznámenie o prerušení stavebného konania na dobu 60 dní - do doby predloženia požadovaných dokladov. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.

Pokyny pre dochádzku detí do materskej školy
Milí rodičia, už o pár dní – 1. júna sa opäť otvoria brány našej materskej školy. Podobne ako  v iných inštitúciách budete musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia, striktne dodržiavať vydané pokyny, ktoré sú v súlade s nariadením vlády a hlavným hygienikom SR a ktoré sú prispôsobené podmienkam našej MŠ. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste si pozorne prečítali všetky pokyny uvedené  v prílohe a zároveň sa týmito pokynmi aj riadili. Ak máte možnosť vytlačte si prílohy  č. 2 a č. 6 a prineste už vypísané do MŠ, aby ste sa nezdržiavali. Kto si ich nemôže vytlačiť, vypíše ich až v MŠ. Prílohu č. 6 budete vypisovať každý deň, dátum a podpis. Jedno tlačivo Vám postačí na celý týždeň. Ďakujeme za pochopenie.
               Pokyny upravujúce podmienky MŠ                  Príloha č. 2                  Príloha č. 6
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
09.09.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah