Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Základná škola - forma vzdelávania od 7. decembra 2020
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že:

  • žiaci 2. ročníka a 3. ročníka Základnej školy v Lúčke pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania od 07.12.2020
  • žiaci 1. ročníka a 4. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania do odvolania.
Oznam - kompostovanie a verejný vodovod
Oznamujeme Vám, že v najbližších dňoch navštívia poslanci obecného zastupiteľstva Vaše domácnosti za účelom podpísania čestného prehlásenia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu a aby zistili záujem občanov o napojenie sa na verejný vodovod.
Základná škola - dištančné vzdelávanie
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 30.11.2020 do odvolania.
Nové dokumenty vyvesené 25.11.2020
1. Návrh VZN obce Lúčka č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
2. Návrh VZN obce Lúčka č. 2/2020 o určení výšky finančných  prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
3. Návrh VZN obce Lúčka č.  3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lúčka
4, Návrh rozpočtu na rok 2021 - rekapitulácia výdavkov
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 - rekapitulácia príjmov

Kliknutím na obecný erb budete presmerovaní na podstránku s uvedenými návrhmi.
Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19
V meste Sabinov bolo zriadené mobilné odberné miesto na antigénové testy. Bude slúžiť všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť dať pretestovať a zistiť tak svoj aktuálny zdravotný stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto odberná jednotka je zriadená pri Poliklinike v Sabinove na ulici SNP 1. Odberný tím pracuje od pondelka do piatka od 7:00 do 12:00. Nasledovať bude 30 minútová prestávka. Po nej bude odberné miesto otvorené od  12:30 do 15:30. Táto služba bude občanom k dispozícii v pracovných dňoch.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje právnickým osobám (obciam a mestám) a fyzickým osobám (chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpení majiteľom/držiteľom) opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chove ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Podrobné informácie získate z nasledujúcich príloh:
Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk - vyvesené 9.11.2020
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom Obec Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad - Svidník. Adresát si môže oznámenie prevziať v kancelárii Obecného úradu v Lúčke v pracovných dňoch počas úradných hodín. Po dobu 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznamu bude úradná zásielka uložená na Pošte v Lipanoch, kde si ju môže prevziať.
Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 sa uskutoční v našej obci druhé kolo celoplošného testovania na COVID 19 v areáli obecného úradu. Do Vašich domácnosti boli pred prvým kolom doručené oznámenia s odporúčaným časom zúčastnenia sa na odbere podľa súpisných čísel. Prosíme všetkých obyvateľov, aby dodržali odporúčaný čas z prvého kola testovania, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce Lúčka, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. Úplný oznam sa zobrazí kliknutím na logo VSD.
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Verejná vyhláška: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - vyvesené 3.11.2020
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe doručenej žiadosti oznamuje začatie prerokovania dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov, ktorej spracovateľom je ESPRIT, s.r.o., Banská Bystrica. Písomné stanovisko k predmetnej dokumentácii je potrebné doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto listu. Plné znenie vyhlášky sa zobrazí kliknutím na logo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“
Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.
Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení spoluobčania, v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID-19. Testovať sa bude v časoch 7:00-12:00, 13:00-18:00 a 19:00-21:30 v areáli obecného úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia.
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
04.12.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah