Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Uzatvorená materská škola
Vážení rodičia a žiaci,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 oznamuje, že od 11.01.2021 do 15.01.2021 bude materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu pandemickej situácie. Základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
Zmena v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Z dôvodu ukončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti MUDr. Jurajom Staníkom určuje Prešovský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovné zdravotné obvody:

  • občania Lúčky - MUDr. Petríková
  • občania Lúčky-Potokov - MUDr. Palušková.
Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.
Oprava turistického prístrešku


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou alebo materiálom k oprave turistického prístrešku.
Základná škola - obnovenie prezenčnej formy vzdelávania
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že:

  • žiaci  1. a 4. ročníka Základnej školy v Lúčke pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania od 15.12.2020.
Nové dokumenty vyvesené 14.12.2020
1. VZN obce Lúčka č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
2. VZN obce Lúčka č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
3. VZN obce Lúčka č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lúčka
4, Rozpočet na rok 2021 - rekapitulácia výdavkov
5. Rozpočet na rok 2021 - rekapitulácia príjmov

Kliknutím na obecný erb budete presmerovaní na podstránku s uvedenými návrhmi.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 11. decembra 2020
Starosta obce zvoláva pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Základná škola - forma vzdelávania od 7. decembra 2020
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že:

  • žiaci 2. ročníka a 3. ročníka Základnej školy v Lúčke pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania od 07.12.2020.
  • žiaci 1. ročníka a 4. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania do odvolania.
Oznam - kompostovanie a verejný vodovod
Oznamujeme Vám, že v najbližších dňoch navštívia poslanci obecného zastupiteľstva Vaše domácnosti za účelom podpísania čestného prehlásenia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu a aby zistili záujem občanov o napojenie sa na verejný vodovod.
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Základná škola - dištančné vzdelávanie
Vážení rodičia a žiaci,

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 30.11.2020 do odvolania.
Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19
V meste Sabinov bolo zriadené mobilné odberné miesto na antigénové testy. Bude slúžiť všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť dať pretestovať a zistiť tak svoj aktuálny zdravotný stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto odberná jednotka je zriadená pri Poliklinike v Sabinove na ulici SNP 1. Odberný tím pracuje od pondelka do piatka od 7:00 do 12:00. Nasledovať bude 30 minútová prestávka. Po nej bude odberné miesto otvorené od  12:30 do 15:30. Táto služba bude občanom k dispozícii v pracovných dňoch.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje právnickým osobám (obciam a mestám) a fyzickým osobám (chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpení majiteľom/držiteľom) opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chove ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Podrobné informácie získate z nasledujúcich príloh:
Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk - vyvesené 9.11.2020
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom Obec Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad - Svidník. Adresát si môže oznámenie prevziať v kancelárii Obecného úradu v Lúčke v pracovných dňoch počas úradných hodín. Po dobu 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznamu bude úradná zásielka uložená na Pošte v Lipanoch, kde si ju môže prevziať.
Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 sa uskutoční v našej obci druhé kolo celoplošného testovania na COVID 19 v areáli obecného úradu. Do Vašich domácnosti boli pred prvým kolom doručené oznámenia s odporúčaným časom zúčastnenia sa na odbere podľa súpisných čísel. Prosíme všetkých obyvateľov, aby dodržali odporúčaný čas z prvého kola testovania, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce Lúčka, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. Úplný oznam sa zobrazí kliknutím na logo VSD.
Verejná vyhláška: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - vyvesené 3.11.2020
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe doručenej žiadosti oznamuje začatie prerokovania dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov, ktorej spracovateľom je ESPRIT, s.r.o., Banská Bystrica. Písomné stanovisko k predmetnej dokumentácii je potrebné doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto listu. Plné znenie vyhlášky sa zobrazí kliknutím na logo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
12.01.2021
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah