Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Pokyny pre dochádzku detí do materskej školy
Milí rodičia, už o pár dní – 1. júna sa opäť otvoria brány našej materskej školy. Podobne ako  v iných inštitúciách budete musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia, striktne dodržiavať vydané pokyny, ktoré sú v súlade s nariadením vlády a hlavným hygienikom SR a ktoré sú prispôsobené podmienkam našej MŠ. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste si pozorne prečítali všetky pokyny uvedené  v prílohe a zároveň sa týmito pokynmi aj riadili. Ak máte možnosť vytlačte si prílohy  č. 2 a č. 6 a prineste už vypísané do MŠ, aby ste sa nezdržiavali. Kto si ich nemôže vytlačiť, vypíše ich až v MŠ. Prílohu č. 6 budete vypisovať každý deň, dátum a podpis. Jedno tlačivo Vám postačí na celý týždeň. Ďakujeme za pochopenie.
               Pokyny upravujúce podmienky MŠ                  Príloha č. 2                  Príloha č. 6
Zápis detí do materskej školy
                                                     Vážení rodičia !
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v MŠ Lúčka môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne /bez prítomnosti detí/ v budove MŠ v určenom termíne riaditeľkou MŠ a to dňa:
28. mája 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
29. mája 2020 od 14.00 do 16.00 hod.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou prihlášky, sa nebude vyžadovať. Prihláška je k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete hneď pri zápise.
Mgr. Jana Gladišová
riaditeľka MŠ
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného a stavebného konania - vyvesené 6. apríla 2020
Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (výstavba rodinného domu). Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,

                         Odporúčania       Odporúčania 2     Prevencia
Výsledky parlamentných volieb 2020
Oznámenie o uložení listovej zásielky do vlastných rúk - vyvesené 24. februára 2020
Obec  Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom Obec  Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Zámer odpredaja nehnuteľností - vyvesené 10. februára 2020
V súlade s §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov obec Lúčka zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľností.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 13. januára 2020
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234
V súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sú dočasne na obecnom úrade skrátené úradné hodiny denne od 8:00 do 11:00 s výnimkou utorka, kedy je nestránkový deň. Napriek skráteným hodinám žiadame občanov o zváženie, či sa ich žiadosť nedá vybaviť telefonicky, prípadne elektronickou formou (e-mailom). Ďakujeme za pochopenie.
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 8.1.2020 Okresnému úradu Prešov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Verejnost' môže podl'a § 12 ods. 2 zákona doručit' písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnoteni strategického dokumentu. Adresa úradu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-imobility-
presovskeho-samospravneho-kraja . Konzultácie podl'a § 63 zákona je možné uskutočniť'v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termin konzultácie odprúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv,sk).
Pre zobrazenie originálneho listu kliknite na logo Enviroportálu.
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
28.05.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah